Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

Datum: Maandag 4 september 2023
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Bowling en Partycentrum “De Kruitmolen” te Middelburg

Agendapunten:
1. Opening
2. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering van 07-11-22
3. Financieel verslag van seizoen 2022-2023
De financiële stukken zijn op de bowling ter inzage bij het dagelijks bestuur en zullen voorafgaand aan de ALV uitgereikt worden.

4. Verslag kascontrolecommissie
huidige kascommissie:
Ferdi Meulmeester: aftredend
Frank Visser: zit nog 1 jaar

5. Aanstellen van nieuw lid voor de kascontrolecommissie

6. Het vaststellen van de balans van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar en het verlenen van decharge

7. Wedstrijdsecretariaat: Speelwijze huisleague en verenigingskampioenschappen

8. Rondvraag

9. Sluiting

Algemene Leden Vergadering maandag 4 september