Onze statuten zijn gewijzigd i.v.m. de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 van kracht is gegaan.

Ook hebben we ons Algemeen Reglement en League Reglement opgefrist (besproken en gestemd in de ALV van 12-09-2021).

U kunt ze zien en downloaden. Ga naar hoofdgroep Vereniging, sub groep Downloads, Vereniging download map.

De WBTR legt besturen op dat zij de bestuurlijke gang van zaken binnen de vereniging of stichting bespreken, vastleggen en borgen. Het gezamenlijk bespreken is een belangrijk thema. Het gaat erom dat bestuursleden met elkaar afspraken maken wat zij verstaan onder ‘goed bestuur’ en hoe ze er in de dagelijkse praktijk invulling aan geven. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de financiële gang van zaken om te voorkomen dat misbruik van het verenigingsgeld kan worden gemaakt. Een ander thema is besluitvorming als niet alle bestuursleden aanwezig zijn.

De wet wil dat verenigingen en stichtingen werken aan hun kwaliteit. Dat staat nadrukkelijk benoemd. Interne bespreking van de wet en het formuleren van de conclusies zijn dus het belangrijkst. Pas daarna komt het wijzigen van statuten in beeld als formele en juridische vastlegging

Statuten, Algemeen Reglement en League Reglement aangepast